Obchodné podmienky

1.1
Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzájomné práva a povinnosti spoločnosti LIGHT Spectrum, s.r.o., so sídlom Štefánikova 59, 901 01 Malacky a jej obchodných partnerov (ďalej len "Kupujúci") v obchodných záväzkových vzťahoch vznikajúcich medzi spoločnosťou LIGHT Spectrum, s.r.o. a Kupujúcim. LIGHT Spectrum, s.r.o. je prevádzkovateľom internetového obchodu http://www.lightspectrum.sk a zároveň predávajúcim.

1.2
VOP sa nevzťahujú na dodávanie tovaru spotrebiteľom, t.j. osobám, ktoré kupujú tovar pre svoju priamu spotrebu.

1.3
Používaním www stránok internetového obchodu http://www.lightspectrum.sk/ a vyplnením registrácie dáva kupujúci súhlas s týmito VOP a vyhlasuje, že sa s nimi dôkladne oboznámil. Zároveň berie na vedomie spracovanie svojich osobných údajov podľa § 7, ods. 4, pís. b) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, t.j. údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy.

1.4
Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto VOP bez upovedomenia kupujúceho. Každá vykonaná zmena bude v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Aktuálne platné znenie Obchodných podmienok bude zverejnené na internetovej stránke predávajúceho.

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

2.1
Tovar môže kupujúci objednať nasledovne:
a. prostredníctvom internetových stránok http://www.lightspectrum.sk/
b. e-mailom na adrese objednavky@lightspectrum.sk

2.2
Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto VOP.

2.3
Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci počas pracovných dní do 24 hodín e-mailom alebo telefonicky a zároveň oznámi telefonicky alebo e-mailom kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Ak je objednávka odoslaná počas dní pracovného pokoja a sviatkov, potvrdí ju predávajúci v priebehu najbližšieho pracovného dňa. Potvrdením objednávky predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Všetky potvrdené objednávky sú pre obe strany záväzné.

2.4
Predávajúci sa zaväzuje dodať správny kupujúcim objednaný druh a množstvo tovaru a to v dohodnutej cene.

2.5
Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu vráti uhradenú sumu v plnej výške a to najneskôr do 14 pracovných dní, alebo mu ponúkne náhradný tovar alebo iné riešenie. Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne alebo neúplne uvedené kontaktné údaje, nedostupnosť kupujúceho).

3. CENA ZA TOVAR

3.1
Ceny uvedené na internetových stránkach http://www.lightspectrum.sk/ platia pre nákup produktov prostredníctvom internetového obchodu. Cena platí pre samotný produkt a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise produktu.

3.2
Ceny uvedené na internetových stránkach http://www.lightspectrum.sk/ sú uvedené s DPH.
Ceny uvedené v EUR sú do 31.12.2008 iba informatívne a sú naviazané na konverzný kurz. Platby do 31.12.2008 sú možné iba v SKK v sume uvedenej v SKK.

3.3
Predajca si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené.

3.4
K cene za tovar bude pripočítaná cena za doručenie tovaru podľa spôsobu a miesta doručenia.

3.5
Balné je účtované podľa veľkosti a druhu tovaru po dohode predávajúceho a kupujúceho.

4. PLATBA ZA TOVAR

4.1
Tovar je možné uhradiť:
a. prevodným príkazom alebo vkladom na účet predajcu vedený vo Unicredit banke na základe potvrdenia objednávky
b. na dobierku pri prevzatí tovaru od kuriéra
c. v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru podľa dohody.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1
Kupujúci berie na vedomie, že ponuka tovaru na stránkach http://www.lightspectrum.sk/ nepredstavuje aktuálny stav zásob na sklade, ale sortiment, ktorý kupujúcemu prostredníctvom týchto stránok ponúkame.

5.2
Dodacia doba na tovar v ponuke je nasledovná
a. ak je tovar na sklade predávajúceho , potom je odoslaný do 24 hodín od pripísania úhrady podľa bodu 4.1.a na účet predávajúceho, alebo po mailovom alebo telefonickom potvrdení spôsobu platby dobierkou.
b. ak je tovar na sklade u dodávateľa, potom je odoslaný najneskôr do 7 pracovných dní od pripísania úhrady podľa bodu 4.1.a na účet predávajúceho, alebo po mailovom alebo telefonickom potvrdení spôsobu platby dobierkou.
c. v prípade tovaru, ktorý nie je dostupný ani v sklade dodávateľa, je dodacia doba maximálne taká, na ktorej sa predávajúci a kupujúci dohodli mailom. V tomto prípade môže predávajúci od kupujúceho požadovať zloženie zálohy vo výške 50% z hodnoty objednaného tovaru. V prípade nedodania tovaru v dohodnutej lehote bude zálohová suma kupujúcemu vrátená maximálne do 7 pracovných dní od uplynutia dohodnutého termínu dodania tovaru. V prípade, že sa kupujúci rozhodne do uplynutia termínu dodávky od objednávky odstúpiť, zálohová suma mu nebude vrátená.

5.3
Súčasťou dodávky tovaru nie je jeho inštalácia..

6. DOPRAVA TOVARU

6.1
Predaj a doručenie tovaru prostredníctvom internetových stránok http://www.lightspectrum.sk/ je štandardne vykonávaný len v rámci Slovenskej republiky.

6.2
Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru spôsobom, ktorý si môže kupujúci vybrať pri zadávaní objednávky:
a. osobný odber podľa dohody
b. prostredníctvom kuriérskej služby GLS.

6.3
Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

6.4
Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. V prípade ak kupujúci zistí akékoľvek poškodenie zásielky je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho, najneskôr však do 24 hodín odo dňa doručenia zásielky. Kupujúci je povinný poškodenie zásielky zapísať do preberacieho dokladu kuriérskej služby. Bez tohto zápisu nebudú neskôr akceptované žiadne reklamácie týkajúce sa poškodenia zásielky.

6.5
Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu aj návod na obsluhu a záručný list (ak si to druh tovaru vyžaduje).

6.6
Predávajúci zodpovedá za tovar až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

6.7
Predávajúci nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú oneskoreným dodaním objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca.

6.8
Predávajúci nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodaním tovaru kupujúcemu, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.

7. NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA TOVARE, ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

7.1
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

7.2
Zodpovednosť predávajúceho za chyby tovaru sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „OBZ").

7.3
Zárukou za akosť tovaru preberá predávajúci písomne záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel, alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti. Ak to druh tovaru vyžaduje, dostane kupujúci pri nákupe tovaru bezodkladne po jeho prevzatí záručný list. Prípadné reklamácie kupujúci uplatňuje priamo u predávajúceho, ktorý zabezpečí riadne posúdenie a odstránenie reklamovanej závady v zákonom stanovenej lehote.

7.4
Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.

7.5
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním. Zodpovednosť predávajúceho za závady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto závady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s pomocou ktorých predávajúci plnil svoj záväzok.

7.6
V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup, kde kupujúci kontaktuje priamo autorizované záručné servisné stredisko výrobcu, kde mu na základe záručného listu potvrdeného predávajúcim vykonajú záručnú opravu. Ak výrobca nemá na území Slovenska záručný servis, kupujúci kontaktuje priamo predávajúceho, a to e-mailom, telefonicky, alebo osobne, kde bude informovaný o ďalšom postupe.

7.7
Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, v primeranom balení tak aby tovar nemohol byť poškodený počas prepravy, vrátane manuálov, inštalačných médií, kópie faktúry a záručného listu.

7.8
Oprávnená záručná oprava je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

7.9
Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru, ak zo zmluvy alebo záručného listu nevyplýva niečo iné. Ak je predávajúci povinný odoslať tovar, plynie záručná doba odo dňa dôjdenia tovaru do miesta určenia.

Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho závady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1
Prevádzkovateľ internetových stránok http://www.lightspectrum.sk/ sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy vyjadruje svoj súhlas so spracovaním svojich údajov poskytnutých pre účely uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy.

9. ĎAĽŠIE USTANOVENIA

9.1
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

9.2
Ďalšie vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

10. RECYKLAČNÉ POPLATKY

10.1
Jednotlivé recyklačné poplatky sú zahrnuté v cenách produktov, ktoré sú účtované v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v jednotlivých kategóriách nasledovne:

 

Výška príspevku za kus elektrozariadenia je od 1. januára 2019 nasledovná:

skupina

Kategória č. 3 - Svetelné zdroje

EUR/ks bez DPH

3.1. Lineárne žiarivky 0,13 EUR
3.2. Kompaktné žiarivky 0,13 EUR
3.3. Žiarivky 0,13 EUR
3.4. Vysokotlakové ortuťové výbojky vrátane sodíkových tlakových výbojok a výbojok s kovovými parami 0,13 EUR
3.5. Nízkotlakové sodíkové výbojky 0,13 EUR
3.6. LED žiarovky - polovodičové svetelné zdroje 0,05 EUR
3.7. Iné 0,13 EUR

 

skupina

Kategória č. 4 - Veľké zariadenia

EUR/ks bez DPH

4.7. Svietidlá s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako 50cm 0,40 EUR
4.19. Príslušenstvo k svietidlám s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako 50cm 0,40 EUR

 

skupina

Kategória č. 5 - Malé zariadenia

EUR/ks bez DPH

5.4. Svietidlá s akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej ako 50cm 0,10 EUR
5.33. Príslušenstvo k svietidlám s akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej ako 50cm 0,40 EUR

 

 

Overené našimi zákazníkmi

Pozrieť hodnotenie na Heureka.sk

No výborná ochotná komunikácia, môžem len odporučiť.

Overený zákazník,

obchod mi dal okamzite vediet ze tovar nemaju

Overený zákazník,

rychle dodanie

Overený zákazník,