Ochrana osobných údajov

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho.

Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.


Podmienky o ochrane osobných údajov

1. Základné ustanovenia

1.1. Správcom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je spoločnosť LIGHT Spectrum, s.r.o., so sídlom Štefánikova 59, 901 01 Malacky, IČO: 35837900, IČ DPH: SK2020208509, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 26712/B (ďalej len „Správca“).

1.2. Kontaktné údaje správcu sú:

Adresa

Štefánikova 59, 901 01 Malacky

E-mail

info@lightspectrum.sk

Telefón

+421 34 7782 258

Web

https://lightspectrum.sk

 

1.3. „Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie tykajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

1.4. Správca nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

2. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

2.1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2.2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

3. Zákonný účel a dôvod spracúvania osobných údajov

3.1. Zákonným dôvodom spracúvania osobných údajov je:
a) Plnenie zmluvy medzi Vami a Správcom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona.
b) Oprávnený záujem Správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona.
c) Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

3.2. Účelom spracúvania osobných údajov je:
a) Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, kontakt, prípadne aj adresa), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany Správcu plniť.
b) Zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

3.3. V rámci poskytovania služieb používa Správca tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie v zmysle § 28 Zákona. Automatizované spracúvanie je také spracúvanie osobných údajov, pri ktorom sú používané výhradne automatické informačné systémy, napríklad IT aplikácie, softvér, elektronické kalkulačky a pod. Profilovanie Správca používa pre dokonalejšie a rýchlejšie poskytovanie služieb. Automatizované procesy v rámci informačných systémov sú využívané za účelom vyhodnotenia Vašich konkrétnych osobných podmienok.

4. Doba uchovávania osobných údajov

4.1. Správca uchováva osobné údaje:
a) Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
b) Po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

4.2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia Správcu)

5.1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
a) Podieľajúce sa na dodaní tovaru, služieb, realizácií platieb na základe zmluvy.
b) Zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptec) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu.
c) Zaisťujúce marketingové služby.

5.2. Správca má vúmysle odovzdať osobné údaje do krajín mimo Európskej únie alebo medzinárodným organizáciám. Príjemcovia údajov vkrajinách mimo Európskej únie sú poskytovatelia mailingových a cloudových služieb.

6. Vaše práva

6.1. Za podmienok stanovených v Zákone máte:
a) Právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona.
b) Právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona.
c) Právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona.
d) Právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona.
e) Právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona.
f) Právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail Správcu uvedený v čl. 1, bod č. 1.2 týchto podmienok.

6.2. Ďalej máte právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou).

7. Podmienky zabezpečenia ochrany osobných údajov

7.1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

7.2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

7.3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

8.2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

8.3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

8.4. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.

Overené našimi zákazníkmi

Pozrieť hodnotenie na Heureka.sk

No výborná ochotná komunikácia, môžem len odporučiť.

Overený zákazník,

obchod mi dal okamzite vediet ze tovar nemaju

Overený zákazník,

rychle dodanie

Overený zákazník,